در افتتاحیه جایزه داستان حماسی، نشان گردآفرید اهدا شد