معاون وزیر خارجه: اکنون توپ دقیقا در زمین آمریکاست

معاون وزیر خارجه: اکنون توپ دقیقا در زمین آمریکاست