مُدرنا وعده تولید واکسن اصلاح شده اُمیکرون تا اوایل ۲۰۲۲ را داد

مُدرنا وعده تولید واکسن اصلاح شده اُمیکرون تا اوایل ۲۰۲۲ را داد