تجمع کشاورزان اصفهان در مقابل دفتر نماینده (فیلم) / تا نماز نخوانی و باران نبارد از اینجا نمیرویم