اعطای مجوز به پژوهشکده وقف/فعالیت با درآمد موقوفات مجهول‌المصرف