مذاکره اسرائیل با آمریکا برای طرح جایگزین برجام، در صورت بن بست در مذاکرات وین