قالیباف: در طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی فیلترینگ وجود ندارد

قالیباف: در طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی فیلترینگ وجود ندارد