کامپیوتر i5-2400باربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …تعمیر هارد ، بازیابی اطلاعات هاردجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …