آدم مشهورها! کنار مردم ایستادن را بلد نیستید؛ حرف نزدن را هم بلد نیستید؟

آدم مشهورها! کنار مردم ایستادن را بلد نیستید؛ حرف نزدن را هم بلد نیستید؟