گسترش حضور اسرائیل در دریای سرخ برای مقابله با ایران