اردوغان: دولت جدید ایران تنش با آذربایجان را ادامه نخواهد داد / تعداد شهروندان آذری در ایران معلوم است و دولت ایران هم این را در نظر دارد