استقلال از حل شدن مشکل مجیدی با کمیته اخلاق خبر داد