روزنامه جمهوری اسلامی: آقای قالیباف! از نظر مردم در باره خودتان خبر دارید؟

روزنامه جمهوری اسلامی: آقای قالیباف! از نظر مردم در باره خودتان خبر دارید؟