طرح ممنوعیت تردد شبانه برای واکسن‌زده‌ها لغو می‌شود (فیلم)