اتحادیه اروپا: وقتی برای تلف کردن در ازسرگیری مذاکرات وین باقی نمانده