معاون رئیس جمهور: منعی برای دورکاری زنان وجود ندارد