عدم استقبال ۳۰ درصد مردم استان گلستان از واکسن کرونا