کاخ سفید: ایران پیشنهاد سازنده‌ای در وین نداده است

کاخ سفید: ایران پیشنهاد سازنده‌ای در وین نداده است