مصاحبه قدیمی از مقام معظم رهبری در دوران دفاع مقدس (فیلم)