وزیر بهداشت: برای ریشه کنی کرونا باید با سایر کشورها ارتباط دوستانه داشته باشیم