مدیر گالری گلستان: رد سینمای کیمیایی در آثار نقاشی اش دیده می شود

مدیر گالری گلستان: رد سینمای کیمیایی در آثار نقاشی اش دیده می شود