ظریف: عوامل بیرون دولت و کشور مانع از رسیدن ما به نتایج دلخواه شد