زاینده‌رود و بی‌آبی؛ از آبادانیِ صفوی تا قحطی قاجاری/ «شاردن» خبر نداشت!

زاینده‌رود و  بی‌آبی؛ از آبادانیِ صفوی تا قحطی قاجاری/ «شاردن» خبر نداشت!