استاندار کرمان با حکم وزیر کشور ابقا شد

استاندار کرمان با حکم وزیر کشور ابقا شد