وجود 1000 مدرسه سنگی در خوزستان

وجود 1000 مدرسه سنگی در خوزستان