نوجوان فداکار همچنان در بیمارستان/ دستور وزیر کشور برای پیگیری