وزارت کشور: گمانه‌زنی‌های رسانه ای در خصوص انتخاب استانداران را رد می کنیم