واکسن‌نزن‌ها در کدام استان ها بیشترند؟

واکسن‌نزن‌ها در کدام استان ها بیشترند؟