از تریبون به گفت‌و‌گو؛ بازآرایی رسانه‌ها برای توان‌مندسازی