سازمان حج: اعزام محدود زائران به سوریه آغاز می‌شود

سازمان حج: اعزام محدود زائران به سوریه آغاز می‌شود