آقای عنابستانی! با یک خداحافظی همه را خوشحال کن / شورای نگهبان به دروغ حساس نیست ؟

آقای عنابستانی! با یک خداحافظی همه را خوشحال کن / شورای نگهبان به دروغ حساس نیست ؟