بهزیستی: زنان سرپرست خانوار مشکل تامین ضامن دارند برای گرفتن وام/ خروج بیش از ۱۳ هزار زن از چرخه حمایت/ ۲۳ هزار نفر پشت نوبت‌اند

بهزیستی: زنان سرپرست خانوار مشکل تامین ضامن دارند برای گرفتن وام/ خروج بیش از ۱۳ هزار زن از چرخه حمایت/ ۲۳ هزار نفر پشت نوبت‌اند