ارجاع 6 شهردار به دادگاه به دلیل عدم مدیریت پسماندها