جزییات توزیع اینترنتی تخم‌مرغ/ تعلل دامپزشکی باعث فساد ۷۵ تن تخم‌مرغ شد

جزییات توزیع اینترنتی تخم‌مرغ/ تعلل دامپزشکی باعث فساد ۷۵ تن تخم‌مرغ شد