جریمه نمایندگان برای نگهداری گربه و سگ معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری/ در صورت حمل این حیوانات، راننده جریمه و خودرو ۳ ماه توقیف می‌شود

جریمه نمایندگان برای نگهداری گربه و سگ معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری/ در صورت حمل این حیوانات، راننده جریمه و خودرو ۳ ماه توقیف می‌شود