برگزاری جلسه غیررسمی شرکای برجام به جز ایران و آمریکا

برگزاری جلسه غیررسمی شرکای برجام به جز ایران و آمریکا