نماینده مجلس: فیلم سینمایی شهر گربه ها احساسات متدینین را جریحه دار کرده است

نماینده مجلس: فیلم سینمایی شهر گربه ها احساسات متدینین را جریحه دار کرده است