مشاور هیات ایرانی در وین: به دلیل اقدامات آمریکا، به مذاکرات خوشبین نیستم

مشاور هیات ایرانی در وین: به دلیل اقدامات آمریکا، به مذاکرات خوشبین نیستم