زالی: کاستن ساعت طرح ترافیک تهران نقشی در کاهش شیوع کرونا نداشت