اتاق بازرگانی اهواز: ۴۰ درصد از نخل‌های خوزستان از بین رفتند

اتاق بازرگانی اهواز: ۴۰ درصد از نخل‌های خوزستان از بین رفتند