سرقت ۲۰ دوچرخه گران‌ قیمت ایتالیایی‌ها در مسابقات قهرمانی جهان