فرمان رهبر طالبان درباره احترام به حقوق زنان در افغانستان

فرمان رهبر طالبان درباره احترام به حقوق زنان در افغانستان