یک مقام اماراتی: به زودی هیئتی از امارات به ایران اعزام می شود

یک مقام اماراتی: به زودی هیئتی از امارات به ایران اعزام می شود