نماینده سمیرم: مشکلات کنونی استان اصفهان نتیجه انتقال آب به 700 کیلومتر آن سوتر است

نماینده سمیرم: مشکلات کنونی استان اصفهان نتیجه انتقال آب به 700 کیلومتر آن سوتر است