وزارت آموزش و پرورش: واکسینه بودن رانندگان سرویس مدارس الزامی است