دمای تهران تا ۱۰ درجه کاهش می یابد

دمای تهران تا ۱۰ درجه کاهش می یابد