برخورد با برهم زنندگان امنیت در طرح مطالبات مردم (فیلم)

برخورد با برهم زنندگان امنیت در طرح مطالبات مردم (فیلم)