روزنامه جمهوری اسلامی: کاردان ها خانه‌نشین شده و رانت‌خوارها نفع می برند/جابجایی آبدارچی ادارات را هم تحت عنوان «چرخش نخبگان» توجیه می‌کردند

روزنامه جمهوری اسلامی: کاردان ها خانه‌نشین شده و رانت‌خوارها نفع می برند/جابجایی آبدارچی ادارات را هم تحت عنوان «چرخش نخبگان» توجیه می‌کردند