ماجرای یک مطالعه ایرانی درباره میزان اثربخشی  سینوفارم  در پیشگیری از کرونا