اقدام جسورانه یک سرباز وظیفه برای جلوگیری از دزدی از یک زن (فیلم)